Krikšto vardai: kilmė ir reikšmės

Mes, lietuviai, vardais esame turtingesni už daugelį mūsų kaimyninių tautų, mat Lietuvoje vartojamų (vartotų) vardų priskaičiuojama iki trijų tūktančių. Mes ne tik noriai perimame vardus, kuriuos vartoja kitos tautos, ir juos sulietuviname, bet nepamirštame ir savo senojo baltiškojo palikimo, bei krikščioniškų tradicijų.
Krikšto vardas – tai krikštijant kūdikį, jam suteikiamas šventojo vardas. Seniau, kai bažnyčia dar buvo neatskirta nuo valstybės ir dėl civillinės metrikacijos nebuvimo rūpinosi tuoktuvių ir krikštynų apeigomis, visi kūdikiai, gimę katalikų šeimose, gaudavo krikštavardžius. Šiandien tėvai gali parinkti bet kokį (tautinį ar nekrikščionišką) vardą naujagimiui, tačiau anuomet tautiniai vardai į gimimą liudijančius dokumentus buvo rašomi tik šalia katalikiškųjų.
Įdomu tai, kad pirmieji krikščionys atskirų krikštavardžių neturėjo. Tačiau krikščionybei plintant tarp žydų, graikų ir romėnų, nieko keisto, kad pirmieji krikštavardžiai ir yra kildinami iš šių tautų vardyno. Vėliau, kai slavų ir germanų kraštai tapo krikščioniškais ir plito kankinių, šventųjų ir palaimintųjų kultas, išpopuliarėjo krikščioniškų vardų vartojimas. Imta sudarinėti kalendorius, kuriuose buvo rašomi šventųjų vardai jų mirties dieną. Lietuviškuose kalendoriuose buvo pateikiama kasdien nuo 2 iki 5 krikštavardžių, o iš viso jų priskaičiuojama apie - 1000. Žinoma, ne visi kalendorių „siūlomi“ vardai buvo vartojami. Juk kažin, ar teko girdėti, kad vaikas butų krikštijamas Eufazijaus, Muzonijaus, Simforozos ar Siros vardu.
Čia apžvelgiami dažniausiai pasitaikantys hebrajiškos kilmės krikštavardžiai:
Adomas – išvertus iš hebrajų kalbos (Adam); šis vardas reiškia „žmogus“. Adomo vardas siejamas su pirmuoju Dievo Jachvės sukurtu žmogumi. Jonas – šis vardas taip pat kilęs iš hebrajų kalbos (Johanhan) ir reiškiantis „(dievas) Jachvė išklausė, Jachvė maloningas“. Egzistuoja keli šio vardo variantai tarmėse: Jasius, Ansas, Anskys, Enskys, Jonis. Juozapas - kurio labiausiai paplitęs trumpinys yra Juozas, reiškia „(dievas) Jehova teprideda (dar kitą sūnų prie dabar gimusio); Jehova pridės“. Dar vartojama: Juozus, Juozupas, Juzas, Juza, Jūzupas, Jūzupis, Juzis. Naujasis testamentas teigia, kad Juozapas buvo dailidė iš Nazareto, mergelės Marijos vyras ir Jėzaus globėjas jo vaikystės metais.Tomas – šis vardas išverstas iš senosios hebrajų kalbos reiškia „dvynys“. Dar vienas šio vardo variantas – Tumas. Simas – yra vardo Simonas trumpinys, o išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „išklausymas“. Mykolas – arba sutrumpintai – Mikas, pažodžiui išvertus iš hebrajų kalbos reiškia „yra toks kaip dievas“. Įdomu tai, kad tarmėse vartojama labai daug šio vardo variantų: Mikelis, Mikėlis, Milksius, Mykalas. Motiejus ir Matas – šio vardo turėtojas pagrįstai gali didžiuotis, Motiejaus (arba Mato) vardas reiškia „dievo dovana“. Dar vartojama Matijošius, Mataušas, Macys ir kt. Danielius ir Danas – hebrajiškos kilmės vardai, verčiami kaip „dievas mano teisėjas“. Jokūbas – hebrajiškas vardas, reiškiantis „tas, kuris seka paskui Jachvę“. Rapolas – iš senosios hebrajų kalbos verčiamas „dievas pagydė“.
Plačiai vartojami ir šie hebrajiškos kilmės moterų vardai:
Ona – „patraukli, žavi“, Ieva – „gyvybinga, gyvenimo davėja“, Marija – „atkaklioji“ ,
Salomėja – „Taika“, Morta – tai sulietuvintas vardo Marta variantas, reiškiantis „valdovė“, Elzbieta – „prisiekiu dievu“, Eleonora – „dievas mano šviesa“, Zuzana – „lelija“ ir kt.
Krikštavardžiai kilę iš graikų kalbos:
Jurgis – šio vardo variantai vartojami daugelio tautų kalbose, o pats vardas reiškia „žemdirbys“. Petras – išvertus iš graikų kalbos šis vardas reiškia „uola, akmuo“. Aleksandras – šis vardas reiškia „žmonių gynėjas“. Steponas – arba Stepas – išvertus iš graikų kalbos - „vainikas“. Zenonas – šio graikiško vardo trumpiniai: Zenius, Zanius ir kt. Pats vardas išverstas iš graikų kalbos reiškia „Dzeuso, priklausantis Dzeusui“, o kartu graikiškoji jo forma Zeus - Dzeusas – graikų Olimpo dievų valdovas.
Elena – šis vardas kilęs iš sulotyninto graikiškojo moteriško vardo Helena, reiškiančio „šviesioji“. Eugenija – vardas kildinamas iš vyriško vardo Eugenijus reiškiančio „gerai gimęs, kilmingas“. Kotryna – šis vardas yra sulietuvinto vardo Katarina variantas. Dar vartojama: Katrė, Kotrė, Katryna. Kotrynos vardas reiškia „tyras“, „šviesus“. Agnė – verčiant iš graikų kalbos „tyra“, „skaisti“. Sofija – šis vardas kilęs iš lotyniško žodžio, reiškiančio „išmintis“. Barbora – (kitos tautos dar vartoja Barbara) šio vardo reikšmė – „svetimšalė“.
Lotyniškos kilmės krikštavardžiai dažnai vartojami šie:
Augustas – (dar vartojama Augus, Gustas, Gustis) šis vardas reiškia „didžiai garbingas, didingas“. Dominykas – (dar vartojama Domis, Damas, Dominas) vardas reiškiantis „gimęs viešpaties dieną“ t.y. sekmadienį. Martynas - šis vardas kildinamas iš romėnų karo dievo Mars, t.y. Marso. Vincas – vardo Vincentas trumpinys, reiškiantis „nugalintis“.Viktoras – (kaip ir moteriškas vardas Viktorija) reiškia „nugalėtojas“.Valentinas – dar vartojama Valius, Valentas, Valius, reiškia „gyvuojantis“.
Nemažai vartojama ir lotyniškos kilmės moterų vardų:
Donata – vardas reiškiantis „dovanota“. Julija – dar vartojami variantai Julė, Ulė. Pats Julijos vardas kildinamas iš vyriško vardo Julijus, kuris siejamas su senovės romėnų Julius, o šis kilęs iš legendinio Enėjo sūnaus vardo – Julas. Emilija - dar vartojama Emilė, Milė, Amilė, vardas reiškia „nepralenkiama, veržli“. Emilijos vardas kildinamas iš vyriško vardo Emilijus. Liucija – vardo vertimas iš lotynų kalbos reiškia „šviesa“. Regina – Rega, Regė, Rena, Renė – visi šie vardo variantai kildinami iš senos vardo formos Reiga. Regina, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „karalienė“.
Germaniškos kilmės krikštavardžiai (dažnai sudaromi iš dviejų elementų):
Albertas – „spindintis, žymus“, kildinamas iš taip pat germaniško vardo Adalbertas.
Adolfas – variantai – Adollis, Adis, Adas. Šis vardas sudarytas iš: adal „kilmingas, kilnus“ ir wolf „vilkas“. Edvardas – vardas susideda iš: ead „turtas“ ir ward „saugotojas“. Henrikas – Enrikas, Henris, Enris, Herkus. Sudarytas iš heim „namai“ ir richi „galingas (valdovas)“.
Karolis – verčiamas iš senosios vokiečių kalbos - „šaunus vyras“. Dar vartojama - Karlas, Karalius, Karolius. Raimundas – šis vardas sudarytas iš: senosios vokiečių kalbos žodžio (vok.ragin) „lemtis“ ir (vok. mund) „apsauga, gynėjas“. Romas – tai vardo Romualdas, Romanas trumpinys, reiškiantis „romėnas“.Valdas – kilęs iš Visvaldas, Tautvaldas,Valdemaras, Evaldas. Išvertus šį vardą iš senosios vokiečių kalbos, paaiškėja, kad jis sudarytas iš „valdyti“ (vok.waltan) ir „garsus, žymus“ (vok. mari). Zigmantas – šis vardas, kaip ir dauguma germaniškos kilmės vardų, sudarytas iš dvieju žodžių: „pergalė“ (vok. sigis) ir „apsauga, saugotojas“ (vok. munth).
Adelė – dar vartojami šie vardo variantai: Ada, Adė, Adutė, Adelija. Vardas reiškia „kilnaus būdo“. Bernarda – šis vardas kildinamas iš vyriško vardo Bernardas, reiškiančio - „stiprus, tvirtas“ (vok. hart) ir „lokys“ (vok.bero). Gertrūda – Gerta, Gerda, Gerdrutė, Gerdrūda, vardas sudarytas iš (sen. vok. gēr) „ietis“ ir (sen.vok. trūt) „stipri“. Jadvyga - dar vartojama Gedvyda, Jadzė. Išvertus iš senosios vokiečių kalbos, vardas reiškia „kova“. Liudvika – variantai - Liudvė, Liūda, Lidvisė, Liusė. Moteriškoji šio vardo forma kildinama iš vyriškosios Liudvikas, kuri sudaryta iš „garsus, žymus“ ir „kova“.
Slaviškos kilmės krikštavardžiai dažniausiai vartojami šie:
Boleslovas – arba Balys, Bolius. Išvertus iš slavų kalbos: bolje „daugiau“ ir slava „šlovė“. Bronius – tai vardo Bronislovas trumpinys. Verčiamas iš senovės slavų kalbos taip: braninti „ginti, saugoti“ ir slava „šlovė“. Kazimieras – dar vartojama Kazys, Kazimierius, Kazimieras. Įdomu tai, kad lotyniškasis šio vardo variantas Casiminrus (reiškiantis „didžiakalbis, garsus kalba“), beveik visiškai atitinka slaviškąjį: senovės slavų kalboje kaz- reiškė „sakyti“, o meru „garsus‘. Tai pat yra ir moteriškas vardas – Kazimiera arba Kaziuka, Kazė.
Stanislovas – dar vartojami šie vardo variantai: Stosys, Stasys, Stasius, Stanislavas. Vardas sudarytas iš dviejų senosios slavų kalbos žodžių: stani „stok“ ir slava „šlovė“. Šalia vyriško vartojamas ir moteriškas vardas – Stanislova ir šio vardo variantai - Stasė, Stasia. Vladislava (Vlada) – vardas kildinamas iš vyriško vardo Vladislovas, iš senosios slavų kalbos verčiamas taip: vladi „valdyk“ ir slava „šlovė“.
Pastebėta, kad iš kitų kalbų kilusių krikšto vardų Lietuvoje vartojama nedaug. Dažniausiai pasitaikantys iš keltų kalbos kilę vardai – Artūras („tvirtas lokys; stiprus kaip lokys“), Brigita (vardas siejamas su sen. airių mitologinės deivės vardu Brihid, o verčiant iš keltų kalbos reiškia „(dorovės) jėga“), ar romanų kilmės vardai – Ksaveras („ksaverietis“), Elvyra („aukštoji, kilnioji“).

parengta remiantis Lietuvių vardų kilmės žodynu

Visa šioje svetainėje publikuojama medžiaga bei nuotraukos priklauso portalui „Viskas krikštynoms", jeigu nenurodyta kitaip.Griežtai draudžiama ja naudotis ir platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse  bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško „Viskas krikštynoms" sutikimo. Jei sutikimas gautas, turi būti nuoroda į „Viskas krikštynoms" kaip informacijos šaltinį.

Jūsų vertinimas: Jokio Vidutinis 3.5 (11 balsų)

Komentarai

Quite a nike trainers few types louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,louboutin outlet,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins of north face uk cosmetic jordan pas cher surgical procedure sac vanessa bruno are oakley vault,oakley sunglasses,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses not covered by wellbeing barbour outlet insurance oakley pas cher plan longchamp programs. Facelifts, vanessa bruno sac implants, nose beats by dre,dr dre,beats headphones,dre beats,beats by dr,beats by dr dre,beats audio,dr dre beats,dre headphones,beats by dre headphones,beats by dr. dre,cheap beats careers: timberland pas cher these tory burch outlet,tory burch,tory burch handbags,tory burch shoes,tory burch sale,toryburch,tory burch sandals,toryburch.com,tory burch flip flops commonly ugg need lancel demonstrating an michael kors handbags clearance,michael kors handbags,michael kors bags,michael kors purses extraordinary bottes ugg pas cher bodily coach factory outlet,coach factory,coach factory outlet online,coach factory online will coach purses,coach handbags,coach bags need to wedding dresses,prom dresses,bridesmaid dresses,evening dresses,beach wedding dresses,cheap wedding dresses,homecoming dresses,prom dresses,wedding dresses see abercrombie fitch that montre homme your insurance jordan shoes,jordans,air jordan,jordan retro,jordan 11,jordan xx9,jordan 6,new jordans,air jordans,cheap jordans,retro jordans,jordan retro 11,jordan 5,air jordan 11,jordans for sale,jordan 4,jordan 1,jordan future,jordan 3,jordan 12,michael jordan shoes,air jordan shoes,air jordan retro corporation louis vuitton will survetement lacoste select vans shoes,vans outlet,vans store,star wars vans shoes,cheap vans,vans shoes outlet,white vans,black vans,red vans,vans star wars,vans sneakers,vans shoes outlet store,vans sale,cheap vans shoes up the gucci tab. canada goose outlet,canada goose jackets,canada goose,canada goose sale,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose Even nike roshe then, burberry they hollister will canada goose sale,canada goose outlet,canada goose,canada goose jackets,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose generally nike roshe run only celine handbags,celine bag,celine bags cover louis vuitton handbags,vuitton handbags,louis vuitton bags,louis vuitton purses a insanity,insanity workout,insanity workout calendar,insanity calendar,insanity workout schedule portion sac longchamp pas cher of rolex watches,rolex,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex the moncler surgical polo ralph lauren outlet online,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo procedure. With prada handbags,prada,prada sunglasses,prada shoes,prada outlet,prada bags breast reduction, longchamp handbags,longchamp,longchamp outlet,longchamp bags,long champ the ferragamo shoes,ferragamo,salvatore ferragamo,ferragamo belts,ferragamo belt,ferragamo outlet story is ugg boots,uggs outlet,ugg,uggs,ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,uggs boots,ugg slippers unique. soccer shoes,nike mercurial Most nike free run insurance uggs outlet,ugg boots,ugg,uggs,ugg boots clearance,ugg australia,uggs on sale,uggs boots,ugg slippers policies firms will longchamp uk cover oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,cheap oakley sunglasses,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses the ray ban sunglasses outlet,ray ban,ray ban sunglasses,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,rayban sunglasses,cheap ray ban expenses ralph lauren uk of moncler jackets this hogan process, roshe run pas cher offered there is longchamp bags health-related cabas vanessa bruno evidence ray ban sunglasses showing longchamp outlet,longchamp,longchamp handbags,longchamp bags,long champ a longchamp need, which kate spade handbags,kate spade,kate spade outlet,katespade there north face outlet,north face,the north face,northface,north face jackets,north face jackets clearance,the north face outlet often nike air huarache is.A air force one single canada goose of vans pas cher the abercrombie main ugg boots uk things roshe run,nike roshe,roshe runs,nike roshe run,nike roshes that can louis vuitton lead to ralph lauren outlet an free run insurance lacoste.fr coverage business covering ray ban pas cher the sac vanessa bruno en solde expense nike free of longchamps a lacoste pas cher breast reduction abercrombie occurs air max when nike free,free running,nike free run,nike free 5.0,free running 2,nike running shoes,nike free trainer,nike free trainer 5.0,free runs,free run 5.0 the canada goose surgeon ray ban contacts uggs the ray ban uk firm nike air force one himself. louis vuitton Approval chances sac longchamp can be roshe runs greater beneath roshe run a quantity longchamp pliage of polo ralph lauren pas cher criteria, louboutin outlet,louboutin,christian louboutin,red bottom shoes,louboutin shoes,red bottoms,christian louboutin shoes,christian louboutin outlet,red bottom shoes for women,louboutins about longchamp soldes the babyliss pro,babyliss physician. new balance pas cher If karen millen he longchamp,longchamp handbags,longchamp outlet,longchamp bags,long champ has air jordan had montre femme a ugg uk great hollister uk deal instyler ionic styler,instyler of encounter kate spade outlet,kate spade,katespade,kate spade handbags dealing birkin bag,hermes belt,hermes handbags,hermes birkin,hermes bags,birkin bags with prada outlet,prada,prada handbags,prada sunglasses,prada shoes,prada bags this nike air max distinct guess pas cher insurance sac a main guess organization longchamp soldes and nike free pas cher he canada goose is included vanessa bruno in their burberry pas cher network sac vanessa bruno pas cher of juicy couture,juicy couture outlet,juicycouture.com permitted louboutin pas cher companies, that sac guess will definitely nfl jerseys,jerseys,baseball jerseys,cheap jerseys,nba jerseys,hockey jerseys,basketball jerseys,jerseys from china,cheap nfl jerseys go lacoste a barbour coats very nike air force 1 long nike air max way. abercrombie and fitch Second, blazer nike if converse shoes,converse,converse.com,converse sneakers,converse outlet he ghd is moncler commonly executing lancel pas cher this type nike blazer of medically essential hollister treatment, it will appear longchamp pas cher far louis vuitton outlet online,louis vuitton,louis vuitton outlet,louisvuitton.com,authentic louis vuitton,louis vuitton factory outlet,cheap louis vuitton better p90x,p90x3,p90x workout,p90x workout schedule,p90x workout sheets,p90x 3,p90x2 than if lululemon canada this hogan outlet is true religion,true religion jeans,true religion outlet,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online some hollister france thing nike blazer pas cher out polo ralph lauren outlet,ralph lauren,polo ralph,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,polo shirts,ralph lauren outlet online,polo ralph lauren outlet online,ralphlauren.com,polo outlet,ralph lauren polo of the true religion jeans,true religion,true religion outlet,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online normal.In buy vanessa bruno pas cher to secure mulberry insurance michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors policy corporation reebok outlet,reebok,reebok skyscape,reebok shoes approval, coach outlet,coach factory outlet,coach outlet store,coach factory,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online the barbour uk affected sac michael kors individual mulberry handbags will barbour jackets have tn pas cher to moncler exhibit sac louis vuitton that nike air max,air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013 their recent canada goose,canada goose outlet,canada goose sale,canada goose jackets,canada goose parka,canada goose coats,cheap canada goose chest the north face dimension moncler,moncler jackets,moncler outlet,moncler jackets on sale is nike free interfering polo ralph lauren in some way coach outlet,coach factory,coach factory outlet,coach outlet store,coach outlet store online,coach factory online,coach factory outlet online,coach outlet online with the juicy couture outlet,juicy couture,juicycouture.com typical capabilities longchamps of chaussure louboutin their lululemon daily nike huarache life. air max pas cher This nike air max does moncler,moncler outlet,moncler jackets,moncler jackets on sale not involve vans elements ugg australia that nike roshe would be lululemon outlet,lululemon,yoga pants,lulu lemon,lulu.com,lululemon.com regarded leather jackets as barbour of michael kors canada a beauty burberry outlet online,burberry,burberry outlet,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale naturel. ralph lauren Although abercrombie and fitch some ralph lauren gals air jordan pas cher may well air max pas cher feel louis vuitton that guess a north face jackets scaled-down chest nike huaraches would lacoste soldes make hollister them toms shoes,toms outlet,toms shoes outlet,toms.com,tom shoes a air max lot michael kors outlet more tiffany and co,tiffany's,tiffanys,tiffany co,tiffany jewelry desirable, air max this would nike shoes,nike outlet,nike factory,nike store,nike factory outlet,nike outlet store,cheap nike shoes,nike sneakers not be a legitimate chi flat iron,chi hair explanation polo ralph lauren outlet for sac lancel any abercrombie and fitch UK insurance michael kors plan business abercrombie and fitch,abercrombie and,abercrombie,abercrombie kids,abercrombie fitch,abercrombie.com to nike free run pas cher cover uggs on sale,ugg australia the mulberry outlet price louis vuitton pas cher of sac burberry surgical herve leger,herve leger dresses treatment. air max Rather, abercrombie and fitch the hermes pas cher individual ought converse pas cher to longchamp pas cher be karen millen uk ready ray ban to present that northface they air force are oakley struggling hermes from guess collection back moncler outlet again hollister pas cher pain, the north face dimension sac longchamp pas cher and excess louboutin weight moncler uk of burberry outlet online,burberry outlet,burberry,burberry handbags,burberry factory outlet,burberry sale their louis vuitton bags chest mulberry uk is timberland avoiding hogan sito ufficiale them jimmy choo,jimmy choo shoes,jimmy choo outlet,jimmy choo handbags from air force 1 getting roshe run ready vans to true religion outlet,true religion,true religion jeans,cheap true religion,true religion jeans women,true religion jeans outlet,cheap true religion jeans,true religion clearance,true religion jeans wholesale,true religion outlet stores,wholesale true religion,discount true religion,true religion brand jeans,true religion wholesale,true religion outlet store,discount true religion jeans,wholesale true religion jeans,true religion outlet store online,authentic true religion jeans,true religion factory outlet,true religion outlet online exercise, converse or some nike free run other bodily michael kors outlet online sale,michael kors,kors outlet,michael kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors troubles.A cheap oakley sunglasses,oakley sunglasses,oakley vault,oakleys,oakley sunglasses cheap,oakley.com,sunglasses outlet,cheap oakley,oakley outlet,cheap sunglasses,oakley prescription glasses,fake oakleys,oakley sunglasses outlet,oakley glasses,oakley store,fake oakley,oakley sale,cheap oakleys,discount oakley sunglasses different converse component that abercrombie can ugg result ugg boots in sac louis vuitton an ray ban sunglasses,ray ban,rayban,ray bans,ray ban outlet,ray-ban,raybans,ray ban wayfarer,ray-ban sunglasses,raybans.com,ray ban sunglasses outlet,rayban sunglasses,cheap ray ban insurance plan air force one nike business to louis vuitton handbags determine scarpe hogan a new balance shoes,new balance,balance shoes,new balance outlet,new balance store,new balance store locator,new balance shoes for women,joe's new balance outlet,newbalance,newbalance.com,new balance walking shoes single montre pas cher way rosh run or ralph lauren pas cher the other when mcm handbags,mcm bags,mcm backpack,mcm outlet it soccer jerseys,soccer jersey,usa soccer jersey,football jerseys happens to nike air force paying for bottega veneta,bottega,bottega veneta outlet breast sac longchamp reduction louis vuitton uk is coach outlet store online,coach outlet store,coach outlet the peak ugg soldes and gucci outlet,gucci handbags,gucci belts,gucci shoes,gucci,gucci belt,gucci sunglasses,gucci bags,cheap gucci relative barbour clothing weight air max of michael kors outlet,michael kors outlet online,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors the mulberry bags affected asics,asics gel,asics running,asics running shoes,asics shoes,asics gel nimbus,asics gel kayano,asics gt person. uggs If the new balance company barbour sale decides that hollister the north face outlet patient ugg pas cher is ray bans obese ugg and michael kors handbags that borse louis vuitton shedding mac cosmetics,m a c cosmetics,mac makeup,maccosmetics.com the oakley extra polo lacoste unwanted fat valentino shoes,valentino,valentinos would sac hermes very likely come michael kors uk with michael kors pas cher a nike air max lessen longchamp pliage in louis vuitton pas cher chest giuseppe zanotti,giuseppe zanotti outlet measurement, supra shoes,supra,supra for sale they louboutin may bottes ugg declare the surgery ralph lauren needless, air max,nike air max,air max 2014,nike air max 2014,air max 90,airmax,air max 95,air max 2013,nike air max 90,nike air max 2013 hence michael kors currently michael kors being michael kors bags unwilling north face jackets,north face,the north face,northface,north face outlet,north face jackets clearance,the north face outlet to ray ban shell rayban out chanel handbags,chanel bags,chanel sunglasses,chanel purses,chanel outlet the abercrombie money longchamp to mont blanc,montblanc,mont blanc pens cover nike roshe run the marc jacobs,marc by marc jacobs,marc jacobs handbags,marc jacobs outlet costs.

michael kors outlet,michael kors,kors outlet,michael kors handbags,michael kors outlet online,michael kors outlet online sale,michael kors handbags clearance,michael kors purses,michaelkors.com,michael kors bags,michael kors shoes,michaelkors,cheap michael kors

شركة تنظيف فلل بالرياض
تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
مكافحة حشرات بالرياض
كشف تسربات المياه بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة تنظيف بالرياض
شركة عزل خزانات بالرياض
شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض
شركة تنظيف موكيت بالرياض
شركة تنظيف مسابح بالرياض
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة نقل العفش بالرياض
نقل اثاث بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركات تنظيف مجالس بالرياض
شركة تنظيف واجهات حجر بالرياض
شركة كشف التسربات بالرياض
------------------------------
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تنظيف مسابح بالرياض
شركة تنظيف بيارات بالرياض
شركة تسليك مجاري بالرياض
شركة نقل اثاث خارج المملكة
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة رش مبيدات بالرياض
شركة نقل اثاث بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة كشف تسربات المياه بالرياض
...............
شركة تنظيف منازل بالرياض
شركات تنظيف فلل بالرياض
شركة نقل اثاث من الرياض الي جدة
تنظيف خزانات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالرياض
شركة تنظيف بالرياض
كشف تسربات المياه بالرياض
شركة تسليك مجارى بالدمام
شركة مكافحة النمل الابيض بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف واجهات حجر بالرياض
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة نقل اثاث بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة تنظيف مسابح بالرياض
شركة تنظيف بجدة
شركة جلي بلاط بالرياض
.........

شركة تنظيف شقق بالرياض
شركة تنظيف قصور بالرياض
شركة تنظيف شقق بجدة
شركة تنظيف بجدة
شركة تنظيف بالدمام
شركة تخزين عفش بالرياض
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف شقق بجدة
شركة مكافحة حشرات بجدة
شركة تخزين اثاث بالرياض
شركة تنظيف خزانات بالرياض
شركة تسليك مجارى بالرياض
شركة تنظيف شقق بالرياض

© 2008-2012 Viskas krikštynoms